(Somali version) Warshada JBS Swift Waxey Bixin Doontaa Ilaa $5.5 Milyan Si Loo Xaliyo Kiiskii Ku Saabsanaa Dacwada EEOC ee Takoorida Xaga Diinta Iyo Midabka ee Greeley

2021-06-28T03:20:04-04:00June 9th, 2021|EEOC, Somali|

Secure .gov websites use HTTPS A lock ( LockA locked padlock ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.